Styrelsen

Som medlem i en bostadsrättsförening har man stora möjligheter att påverka sitt boende och hur föreningen förvaltas.

Styrelseledamot

Den som är intresserad av att engagera sig lite mer i bostadsrättsföreningen kan ställa upp som kandidat vid val av styrelseledamöter. Styrelsen sköter den löpande förvaltningen och skötseln av föreningen, på så sätt får man som ledamot ett helhetsansvar och direkt inflytande i bostadsrättsföreningens angelägenheter. Styrelseledamöterna ska se till föreningens bästa i de beslut som fattas och inte till vad som är bäst för personen själv.

Valberedning

Valberedningens roll är dessvärre ofta underskattad, men är faktiskt en av de mest inflytelserika rollerna i bostadsrättsföreningen. Valberedningens viktigaste uppgift är att förbereda och ta fram förslag till de förtroendeposter som finns i föreningen, exempelvis ordförande och styrelseledamöter. Om valberedningen har gjort ett bra arbete är förutsättningarna för att bostadsrättsföreningen ska få en kompetent och väl fungerande styrelse mycket goda.

Intresse- och arbetsgrupper

Det finns många andra sätt att engagera sig i bostadsrättsföreningen än ett förtroendeuppdrag. Trädgårdsgruppen är ett exempel på det.

Motion till stämman

Det är som sagt inte bara möjligt att engagera sig eller påverka genom att ha ett förtroendeuppdrag eller vara med i en intresse- eller arbetsgrupp, utan det kan även vara genom att lämna in en motion till stämman. Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen har rätt att lämna in motioner till stämman, viktigt är att kontrollera i stadgarna innan vilket datum en motion ska lämnas in till styrelsen för att tas upp på den kommande stämman. Det finns inte några formkrav för en motion, men det är viktigt att det finns ett förslag som stämman kan ta ställning till.

Alla kan engagera sig!

Det finns många fler sätt än ovanstående att visa sin vilja att förbättra boendet i bostadsrättsföreningen. Ju fler engagerade bostadsrättshavare, desto trevligare och bättre blir bostadsrättsföreningen.